Επιστολή εις την ελληνικήν του μποσταντζή μπασή Σκεντέρ μπέη προς τον Andrea Gritti (1503)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.11, 1974, pages 128-135

Issue:
Pages:
128-135
Author:
Abstract:
Edizione diplomatica con trascrizione ortografica di una lettera senza data (probabilmente del 1503) scritta in lingua greca, allora lingua ufficiale della diplomazia ottomana, di Skender Bey, alto funzionario (bostandji-bassi) dell’impero ottomano, al veneziano Andrea Gritti, che era stato da poco inviato dalla Repubblica di Venezia a Costantinopoli per condurre trattative di pace. Nella lettera Skender Bey silamenta dei danni arrecati dai veneziani a una nave turca nel piccolo porto di S. Pietro nell’isola di Schiros. Il Bey, sostenendo che questo atto costituisce una violazione del recente trattato turco-veneziano (1503) e alternando profferte amichevoli e minacce, reclama la restituzione della nave con tutto il suo carico per giungere ad una pacifica compo sizioiie della vertenza. Il documento edito è conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia (Sala Margherita, serie LXXXIII, n. 6).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνα, σχόλια και σημειώσεις, Πίν. ΙΗ΄