Νιος πραματευτής στη Δύση : παραλλαγή σε μια παραλογή

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.34, 2004, pages 273-292

Issue:
Pages:
273-292
Author:
Abstract:
Un semplice documento privato del 1727, una lettera scritta da una madre greca destinata a suo figlio negoziante in Livorno, dà l’occasione di esaminare, sia pure in linea di massima, certi problemi storiografici, riguardanti l’ alfabetismo della società greca nei primi decenni del Settecento, le malattie contagiose e le loro conseguenze, gli aspetti della mentalità, le reti commerciali e le relazioni economiche fra occidente e Levante, la fisionomia dei negozianti e le loro funzioni. Punto centrale di questo movimento di persone e beni è Venezia e specialmente la fiorente comunità greca.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα