Έγγραφο αιρετοκρισίας σχετικό με εμπορική διένεξη : Ναύπλιο, 1606

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.19, 1982, pages 167-203

Issue:
Pages:
167-203
Author:
Abstract:
Nel presente studio viene pubblicato un documento giuridico-commerciale proveniente dall’archivio personale del metropolita di Filadelfia Gabriele Seviros (Istituto Ellenico di Venezia, Archivio Antico, reg. 129).Si tratta di un arbitrato, fatto a Nauplia nel 1606, tra i mercanti greci Michele Sviròs e Michele Mamunàs, i quali, volendo risolvere le loro differenze commerciali, eleggono tre giudici arbitri. I due avversarii presentano ai giudici tutti i documenti riguardanti il commercio di ghiande, olio, vino, tessuti, vetri, sapone eco. che svolgono in collaborazione tanto con il metropolita di Filadelfia Gabriele Seviros quanto con altri mercanti greci abitanti a Venezia, come i fratelli Rossi, Andreas Vatramos ecc. Dall’esame di questi documenti risulta che il Mamunàs deve dare a Sviròs la somma di 197.911 aspri. Il documento illustra ampiamente l’istituzione dell’arbitrato di cui costituisce uno dei primi esempi conosciuti e inoltre fornisce informa zioni sull’attività commerciale di alcuni membri della comunità greca di Venezia.Il documento viene pubblicato secondo il metodo diplomatico; seguono commenti al testo e due indici (dello persone e dei luoghi, e dei vocaboli notevoli).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχόλια και σημειώσεις