Αφηγηματικότητα και ιστορία : ο πόλεμος του Μοριά (1684-1699) στο έργο του ιστορικού Pietro Garzoni

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.29, 1999, pages 335-381

Issue:
Pages:
335-381
Author:
Abstract:
Il presente studio si occupa della ricostruzione della guerra di Morea (1684-1699) nell’opera dello storico veneziano Pietro Garzoni. L’approccio al testo si basa sul modello intercomunicativo di Roman Jacobson. Così si esaminano lo scrittore e le sue idee storiografiche (conduttore), lo spazio storico-sociale di produzione e di circolazione del testo (destinatario); l’ ambiente intellettuale dell’epoca e l’istituto del pubblico storiografo (cornice); la morfologia del contenuto e la sua costruzione glossologico retorica (messaggio) ; la strutturazione dell’intreccio della storia (codici). Infine si fa un particolare riferimento alle raffigurazioni degli Ottomani e dei Greci.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Επεξεργασμένη μορφή διπλωματικής εργασίας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα Ιστορίας του Νέου και Νεώτερου Ελληνισμού κατά το ακαδ. Έτος 1997-1998.