Σχέσεις Ελλήνων εμπόρων με την Τάνα Α΄ μισό του 15ου αιώνα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.36, 2006, pages 37-55

Issue:
Pages:
37-55
Author:
Abstract:
Rilevante fu la presenza in area mediterranea di mercanti bizantini, durante la tarda epoca bizantina, provenienti dal Peloponneso e in particolare dalla città di Corone. Questa attività economica, incorporata nella rete dei trasporti delle repubbliche marinare italiane si sviluppò maggiormente agli inizi del XV secolo.Sulla base di alcuni atti notarili, datati nel suddetto periodo, si dimostra che la mobilità commerciale degli abitanti di Corone non si limitava allo stretto contorno geografico tra il Peloponneso e Creta, ma si era anche estesa fino al Mar Nero e più particolarmente giungeva fino alla città di Tana.Questo studio intende presentare esattamente questa attività economica, i percorsi marittimi che seguivano le navi di Corone, i tipi di mercanzie che trasportavano, come pure le transazioni economiche, i rapporti d’ affari tra gli italiani e gli abitanti di Corone. Si evidenziano, inoltre, i rapporti commerciali che si erano sviluppati tra l’i mpero bizantino della capitale e i mercanti greci delle province, fatto che costituì una specie di Rinascimento commerciale di Bisanzio alla vigilia della conquista di Costantinopoli da parte ottomana.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις