Οικογένεια Λάσκαρη Μεγαδούκα στην Κεφαλληνία

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.12, 1975, pages 203-217

Issue:
Pages:
203-217
Author:
Abstract:
Gli studiosi che si erano occupati della genealogia di questa importante famiglia di combattenti greci al servizio di Venezia, soprattutto durante il XVI secolo, concordavano sul fatto che non esistevano più dei loro discendenti. Nel presente studio si danno informazioni sul ramo della famiglia Lascaris - Megaducas di Cefalonia, tuttora sopravvivente, sulla base di fonti archivistiche tratte dall’Archivio di Stato di Venezia, dall’ archivio dell’Istituto Ellenico di Venezia e dall’Archivio Storico Locale di Cefalonia. Un dato fondamentale è il documento del Reg. 45 del Senato Mar (21 marzo 1581), ove viene definita la missione di Demetrio Lascaris - Megaducas a Cefalonia, che fu il primo Lascaris - Megaducas abitante stabile di quest’isola. Con diverse lacune nel catalogo dei discendenti e con diversi interrogativi o ipotesi si può ricostruire più o meno la continuità della famiglia, che esiste a Cefalonia fino ad oggi. Si sottolinea per altro la nec essità di registrare ogni nuovo elemento che verrà alla luce e di esaminare i rapporti di questa famiglia con gli altri Lascaris del ramo dei Rallis, che aveva ugualmente abitato a Cefalonia fin da un’epoca remota.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ο αρθρογράφος από τη θέση αυτή ευχαριστεί τον καθηγητή κ. Μ. I. Μανούσακα για τις οδηγίες του και τη βοήθεια του κατά τη διάρκεια της έρευνας του στη Βενετία.