Κρητοκυθηραϊκά. Η κρητική οικογένεια Κλαδούρη και το συμβούλιο των ευγενών στα Κύθηρα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.12, 1975, pages 257-291

Issue:
Pages:
257-291
Author:
Abstract:
Nel presente studio si pubblica un gruppo di documenti che l’autore ha individuato nell’Archivio Storico Locale di Cerigo. Questi do­ cumenti si riferiscono alla procedura per l’ingresso di Demetrio Levunis al Consiglio dei Nobili di Cerigo nel XVII secolo.Il Levunis doveva, conformemente alle regole, provare la nobiltà della sua origine materna, dato che la famiglia di sua madre (Kladuris) era originaria di Greta e si era rifugiata a Cerigo dopo la conquista turca di La Canea. Unitamente dunque alla sua domanda di ingresso al Consiglio, indirizzata al Provveditore di Cerigo Gerolamo Marcello (1681), il Levunis depone anche l’albero genealogico di suo padre e una serie di documenti notarili del XVI secolo, comprovanti l’origine nobiliare dei suoi antenati.Questo materiale archivistico presenta un interesse particolare, da una parte per la storia delle classi sociali come si sono sviluppate nell’Eptaneso durante la dominazione veneziana, e dall’altra per i nuovi elementi che offre nel settore della onomastica e della prosopografia dell’epoca. Si può inoltre notare che questi documenti notarili del XVI secolo, fino ad oggi sconosciuti, completano le nostre conoscenze sui notai di La Canea, per i quali ogni informazione è preziosa, in quanto l’archivio di questa regione di Greta non si è purtroppo conservato intero.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, σχόλια, σημειώσεις και πίνακα κυρίων ονομάτων, Πίν. Η΄-ΙΑ΄