Το τρίτο είδος. Θρησκευτική υβριδικότητα και κοινωνική αλλαγή στην ορθόδοξη Κοινότητα της Βενετίας (τέλη 17ου - αρχές 18ου αιώνα)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.37, 2007, pages 389-420

Issue:
Pages:
389-420
Author:
Abstract:
Si indagano le forme dell’ibridazione religiosa che si svilupparono in seno alla Comunità Greca di Venezia durante la seconda metà del XVII secolo. Muovendo dalle contemporanee problematiche della teoria sociale sui generi e sui limiti dell’ibridazione culturale si tenta di classificare i fenomeni di sincretismo religioso che si presentavano tra i cattolici e gli ortodossi di Venezia, mettendo in risalto il caso eclatante dell’arcivescovo di Filadelfia Meletio Tipaldo, cioè la sua confessione di fede a favore della chiesa cattolica e l’ordinazione di sacerdoti uniati nella chiesa di San Giorgio dei Greci (1690-1707).La ricerca rivela che il più importante limite della commistione religiosa erano le cerimonie religiose, il rituale. Cioè, mentre i cristiani potevano, per ragioni sociali e culturali cedere all’ibridazione religiosa, le cerimonie religiose in sè stesse dovevano rimanere inalterate. Con i fatti della questione Tipaldo questo limite fu so ttoposto a grandissima pressione ma non ripiegò. Quando i greci ortodossi di Venezia furono costretti a eleggere un sacerdote uniate, preferirono assentarsi dalla chiesa di San Giorgio, ritenuta ormai contaminata.Infine si esaminano le estensioni sociali della questione. La contesa intorno alle cerimonie liturgiche era contemporaneamente un simbolico terreno di lotta tra due gruppi sociali economicamente diseguali: i ricchi commercianti, provenienti dalle regioni greche sotto il dominio turco e i profughi cretesi e delle isole ionie, che appartenevano ad una elite acculturata (avvocati, insegnanti, artisti). Infine il contrasto sociale dei due gruppi per il controllo della confraternita di San Nicolò trovò uno sbocco nelle questioni religiose.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση πανεπιστημιακών ερευνητικών ομάδων» (Ελληνικές κοινότητες και Ευρωπαϊκός κόσμος ( 13ος-19ος αι.). Μορφές αυτοδιοίκησης, κοινοτική οργάνωση, συγκρότηση ταυτοτήτων) με 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού στο οποίο στηρίχτηκε η μελέτη έχει μεταγραφεί για το παραπάνω πρόγραμμα και είναι διαθέσιμο στους ερευνητές. Η μετάφραση όλων των απο σπασμάτων από τα ιταλικά είναι του αρθρογράφου.