Κοινωνικαί τίνες επιδράσεις επί το βυζαντινόν δίκαιον

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.12, 1965, pages 169-198

Issue:
Pages:
169-198
Author:
Subject:
Subject (LC):