[Βιβλιοκριτική] Abramea, A. P., Η βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204: συμβολή εις την ιστορικήν γεωγραφίαν; Koder, J.; Hild, F., Hellas und Thessalia; Asdracha, C., La région des Rhodopes aux XIIIe-XIVe siècles: étude de géographie historique

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.11, No.1, 1982, pages 429-438

Issue:
Pages:
429-438
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
1. Abramea Α.Ρ. Η Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204. Συμβολή εις την ιστορικήν γεωγραφίαν. Αθήναι, 1974, 245 SS., Tafeln, Karten, 2. Koder J., Hild F., Hellas und Thessalia (Tabula Imperii Byzanti- nae I). Wien, 1976, 316 SS., Karten, 3. Asdracha C., La région des Rhodopes aux Xllle - XlVe siècles. Étude de géographie historique. Athènes, 1976, LU+294 SS., Tafeln, Karten