Η αρχαία τραγωδία στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Από την χορική λυρική ποίηση στον Φιλοκτήτη του Σοφοκλέους : η περίπτωση του Πίνδαρου (διακειμενική προσέγγιση θεματικών αξόνων και υφολογικών στοιχείων μεταξύ χορικής και τραγικής ποιήσεως του 5ου αιώνος)

Part of : Πλάτων : θέματα μέσης εκπαιδεύσεως ; Vol.7, No.1, 2012, pages 109-132

Issue:
Pages:
109-132
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφίες, Το κείμενο αυτό είναι εκτεταμένη μορφή της ομιλίας του γράφοντος στην Ημερίδα που διεξήχθη στις 16.10.2011 στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων με θέμα Η Αρχαία Τραγωδία στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Εβασίσθη στο Γ' και στο Ε΄ Κεφάλαιο της Διδακτορικής Διατριβής του γράφοντος: Η μορφή του Νεοπτολέμου στην Αρχαία Ελληνική Ποίηση ως τα τέλη του 5°" αι. π.Χ., με έμφαση στον Πίνδαρο και στην Τραγωδία, Διδακτορική Διατριβή υποβληθείσα στο Φιλολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγκριθείσα με τον βαθμό «Άριστα», Αθήνα 2002 (εκδοθείσα από το «Σαριπόλειο Ίδρυμα» υπ. αρ. 106, 2008) ISBN 978-960-526-011-8.
References (1):
  1. 1.ΠίνδαροςAnzai Μ., “First-Person Forms in Pindar: A Re-Examination” BICS 39(1994)141-150.Bor nem an E., “Pindar’s siebente nemeische Ode: ein siegertodtenlied”Philologus45(1886)596-613.BowraC.M.,Pindar,Oxford1964.Briand M., “Le vocabulaire de l’excellence chez Pindare” RPh 77.2 (2003)203-218.BuryJ.B.,TheNemean Odes of Pindar, 1890 (1), Amsterdam 1965.CalderW.M.,“Pindar Paean 6.102 (=139) ” AJPh 98 (1977) 350.CareyChr.,ACommentary on Five Odes of Pindar, N. Hampshire 1981.CoppolaG.,Introduzione a Pindaro, Roma 1931.D’ Alessio G. B., “First-Person Problems in Pindar” BICS 39 (1994) 177-89.DeLuciaR.,“Unanota pindàrica” Sileno 19 (1993) 427-35.Detienne M., U invention de la mythologie, Paris 1981.DickeyE. and Hamilton R., New selected Odes of Pindar, Pennsylvania 1991.Dissen L, Pindari Carmina, Gotha 1830.Don t E., “Pindars siebente Nemeische Ode” WS n.f. 19 (1985) 105-114.Don alds on J. W., “On some special difficulties in Pindar ” JCSP 1 (1854)223-4.Düring I., “Pindarica” Eranos 31 (1933) 19-20.Erbse H., “Pindarica” Hermes 125 (1997) 34-48 (N. 1, 85: 39-40).Farnell L. R., Critical Commentary to the Works of Pindar, London 1932(rev.ed.Amsterdam 1965).FeeneyD.G, The Gods in Epic, Oxford 1991.Fen no J. Br., Poet, athletes and heroes: Theban and Aeginetan identity inPindar ’s Aeginetan Odes, Diss. Univ. California, Los Angeles 1995.Ferrari F., “Per il testo dei Peani di Pindaro” MD 28 (1992) 143-52.FinleyJr.J.H.,“Thedate of Paean 6 and Nemean 7 ” HSCP 60 (1951)61-80.-Pindarand Aeschylus, Cambridge (Mass.) 1955.FloydE.D.,“Pindar’s Oath to Sogenes (Nemean 1. 70-74)” TAPhA 96(1965)139-51.Fogelmark S., Studies in Pindar with particular reference to Paean VI andNemean VII, Lund 1972 .-“Pindar, Nemean 7.50-2 ” AC 45 (1976) 121-132.Fraccaroli G., U ode Nemea VII di Pindaro Messina 1892 (Atti della R.Accademia Peloritana 7 (1889-91) 241-72.Frankel H., “Schadewaldt, Der Aufbau des pindarischen Epinikion ”Gnomon 6(1930) 1-20.-“Schrullen in der Scholien zu Pindars Nemean 7 und Olympien 3 ”Hermes 89 (1961) 385-97 (Ιδιαιτ. 386-91).Friederichs K., Pindarische Studien, Berlin 1863.Gaspar E., Essai sur Chronologie Pindarique, Bruxelles 1900.GentiliB.,L’effigie bifronte di Neottolemo nel sesto Peana e nella settimaNemea di Pindaro in “Letteratrure Comparate. Problemi e metodo.Studi Paratore” 1, Bologna 1981.GerberD.E.,“Pindar, Nemean 7, 31 ” AJPh 84 (1963) 182-8.GouldJ.,“Tragedyand Collective Experience ” έν Silk M. (ed.), Tragedyand the Tragic: The Greek Theater and Beyond, Oxford 1996.GundertH.,PindarundseinDichterberuf,Frankfurt1935.Hamilton R., Epinikion: General Form in the Odes of Pindar, The Hague-Paris 1974.Hardie W. R., “Metaphors and Allusive Language in Greek Lyric Poetry”CR 5(1891) 193-5.Haviaras N. The Myth of the Death of Ajax in Greek Poetry up toSophocles.WithspecialreferencetoPindar and Sophocles, Ph. D.Thesis,UniversityofLondon 1993.Headlam W., “Emendations and Explanations” JP 30 (1907) 303.Heath M., “Ancient Interpretations of Pindar N. 7 ” Papers of the LeedsInternational Latin Seminar (PLLS ) 7 (1993) 169-99.Hermann G., Pindarus, Londini 1824.-De Sogenis Aeginetae victoria quinquertii dissertation, Leipzig 1822(etiam in Opuscula 3 (1828) 22-36).Heyne C. G., Pindari Carmina, Göttingen 1798.Hoekstra A., “The Absence of the Aeginetans (On the Interprpetation ofPindar ’s Sixth Paean)” Mnemosyne Suppl. 15 (1962) 1-14.Houghton H., “The Seventh Nemean” CJ 50 (1955) 173-8.Housman A. Ε., On the paeans of Pindar” CR 22 (1908) 8-12.HowieJ.G.,“Thucydides and Pindar: The Archaeology and N. 7 ” PLLS 10(1998)75-130.HuxleyG.,Pindar'sVisionofthePast,Belfast1975.Janko R., “Another path of song: Pindar, Nemean 7. 51 ” AJPh 112 (1991)301-2.Jurenka H., “Novae Lectiones Pindaricae” WS 15 (1893) 27-8.-“Zu Pindars sechsten Paean ” WS 35 (1913) 382-3.Jüthner X, “Zu Pindar Nem. 7, 70ff” WS 50 (1932) 166-70.Katz D. B., The nature and function of PindaPs poetic persona in NemeanVIIand Pythian II, Diss. Columbia Univ. N. York 1969.KirkwoodG, “Nemean and the Theme of Vicissitude in Pindar” CSCP 38(1975)56-90.-Selections from Pindar, Chico California 1982.Köhnken A. Die Funktion des Myhtos bei Pindar, Untersuchungen zurantiken Literatur und Geschichte, Berlin-New York 1971 .Kromer G., “Homer and Odysseus in N. 7. 20-7” CW 68 (1975) 437-8.Lassode la Vega X S., “La séptima Nemea y la unidad de la oda pindàrica”EClass. 21 (1977) 59-139.-“Très notas criticas a Pindaro” Myrtia 4 (1989) 7-12.LeeH.M.,“The ΤΕΡΜΑ and the Javeline in Pindar, Nemean VII 70-3 andGreekAthletics ” JHS 96 (1976) 70-9, (esp. 70ff).LefkowitzM.,“Autobiographical Fiction in Pindar ” HSCP 84 (1980) 29-49(ίδιαιχ. 44-6).-First-Person Fictions, Oxford 1991.-“The first person in Pindar reconsidered-again” BIOS 40 (1995) 139-50.Lepore E., “La saga di Pindaro” Annali della Facolta di Lettere e Filosofia,Università di Bari 6 (1960) 69-85.LeskyA.Ιστορίατης Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας μτφρ. Άγ. Τσο-πανάκη, Θεσσαλονίκη 1983, 3.Lloyd-JonesΗ.,“Modern Interpretation of Pindar: The second Pythian andseventhNemean Odes” JHS 93 (1973) 109-37.Lomiento L., “Είδέμεν, ίδέμεν in Pindar’s N. 7. 25, Ol. 13. 113 ” QUCC 39(1991)105-7.LoscalzoD.,“Ilgiogochesepara (Pi. N. 7.5-6)” Sileno 21 (1995) 189-94.-“Lo specchio della poesia (Pi. N. 7.12-16)” Sileno 22 (1996) 359-67.-“Neottolemo Boathoos a Delfi ” QS 24 (1998) 119-31.Macia L. Μ., “Cronologia de los poemas pindäricos. Nemea VII y PiticaXI” EClass. 20 (1976) 191-206.MèautisPindareleDorien,Neuchâtel1962.MezgerF.,“Pindaros siebente nemeische Ode” Jahrbücher für Klass. Phil.(.JPh) 93(1866) 105-13.-“Zu Pindar ” Philologus 28 (1869) 719-20.Montanari F., “Due note pindariche (Pitica 3, 43 e Nemea 7, 49)” ένTradizione e innovazione nella cultura greca da Omero all’ etàellenistica:Scritti in onore di Bruno Gentili, a cura di RobertoPretagonisti, Roma GEI 42 (1993) 1255 σε 3 τ.Most G. W., The Measures of Praise (Hypomnemata 83) Göttingen1985(a).-“Pindar, Nemean 7.64-67 ” GRBS 26 (1985) 315-31(ß).-“Pindar, Π. 2.56” AFLS 7 (1986; 47-67.Murray G, The Literature of Ancient Greece 1897 (1st edn.), 1956 (3rdedn.).NagyGr.,Pindar’s Homer, Baltimore & London 1990.-“Genre and occasion” Metis 9-10 (1994-5) 11-25.Nairn J. A., On some passages of Pindar ” PCPS 55-57 (1900) 15-6.-“Notes on the Nemeans of PindaP ’ CR 15 (1901) 195-7.Nieto Hernandez P., “Heracles and Pindar” Metis 8 (1993) 75-102.Nisetich F. J., Pindar and Homer, Baltimore & London 1989 .Norwood G, “Pindar, Nemean, VII, 31-35” AJPh 64 (1943) 325-6.-Pindar Berkeley 1945 .PaveseC.O.,Lasettima Nemea di Pindaro. A Sogenes di Aigina nelpentathlon dei ragazzi, Studi Ardizzoni Roma 1978.-“Il coro nel sesto Peana di Pindaro” Tradizione e innovazione nellacultura greca da Omero all’ età ellenistica: Scritti in onore di BrunoGentili,acura di Roberto Pretagonisti, Roma G EI 42 (1993).PellicciaH., “Pindar, Nemean 7. 31-36 and the syntax of aetiology” HSCPh92(1989) 71-101.Perysinakis I., “Pindar’s Imagery of Poetry: the Nemean Odes ” Δωδώνη(Φιλολ.) 26(1997) 93-125.Perre t X, Les origines de la legendes troyenne de Rome, Paris 1942.-“Neoptoleme et les Molosses” REA 48 (1946) 5-28 (esp. 9-10).Phillipp o S., “Family Ties: Significant Patronymics in Euripides’Andromache” CQ 45ii (1995) 355-71.Philpp son A., Die griechische Landschaften: eine Landeskunde, Frankfurt1950-9.Philippson P., Thessalische Mythologie, Zurich 1944.Poland F., “Pindar VI 50 ” Ph W 41 (1921) 332-3.Pos tgate J. P., “Nemeans of Pindar ” Transactions of Cambr. Phil. Soc.(TCPS) 1 (1881) 254-6.-“On the Nemeans of Pindar” PC PS 72-5 (1906) 4.-“Ad Pindari Nemea” Mnemosyne n.s. 53 (1925) 387-9.Pratt L. H., Lying in Poetry from Homer to Pindar: Falsehood andDeceptioninArchaic Greek Poetics, Michigan 1993.Privitera G. A., “Eracle e gli Eacidi nella terza Nemea ” GIF 29 (1977)249-273.-“Hebe nella settima Nemea di Pindaro” Hermes 135.1 (2007) 105-106.Race W. H., Pindar. Vol. I: Olympian Odes-Pyhtian Odes. Vol. II: NemeanOdes-Isthmian Odes -Fragments, LCL, Cambridge (Mass.) 1997.Radt S. L, Pindars zweiter und sechster Paian, Amsterdam 1958.Räder H., Ein Problem in griechische Syntax-Die Verbindung der Partikeläv mit Futurum, Copenhagen 1953.Rauchenstein R., “Pindar ’s Nem. VII, gedichtet auf den Aigineten SogenesdenSiegerimFünfkampf’ NSM 6 (1866) 65-74.-“Zu Pindar” Philologus 36 (1877) 64-70.RuckC. A. P., “Marginalia Pindarica IV. The Poet’s Three Words. Nemean7,48”Hermes100(1972) 143-69.Rutherford I., “Neoptolemus and the Paean-cry: an echo of a sacredaetiologyinPindar” ZPE 88 (1991) 1-10.SandysJ.Pindar,Loeb,London1928.SchadewaldtW.DerAufbau des pindarischen Epinikion, Tubingen 1966.SegalCh.,“Pindar ’s seventh Nemean” TAPhA 98 (1967) 431-80.-“Two Agonistic Problems in Pindar, Nemean 7. 70-74 and Pythian 1. 4245”GRBS 9 (1968) 31-45.SettiA., Persona e poetica nella VII Nemea, Studia Fiorentina A. Ronconi405429.ShackleR.J.,“Someemendations of Pindar” CR 34 (1920) 85-7.SlaterW.,“Futures in Pindar” CQ 19 (1969a) 91-4 (a).-A Lexicon to Pindar Berlin 1969 (ß).-“Doubts about Pindaric Interpretations” CJ 72 (1977) 204 n. 3.Smith O. L, “Pindar’s seventh Nemean Ode” C&M 35 (1984) 5-17.SmythΗ.W.,GreekGrammar,Cambridge(Mass.)1920(1)rev.ed.byG.M.Messing1956.SnellBr.,PindariCarmina cum fragmentis. Pars I: Epinicia. Pars II:Fragmenta-Indices (post Br. Snell ed. H. Maehler), Leipzig 1980.Sotirio u M., Pindarus Homericus, Göttingen 1998.SteffenG, Zu Find. Nem. VII und Horat. Carm. 1.22, Progr. Leipzig1882,1-14.Stone W. A., “Notes on Pindar” CR 48 (1934) 165-6.-CR49(1935)123-5.Suarez de la Torre E., “Neoptolemos at Delphi” Kernos 10 (1997) 153-76.TheilerW.,DiezweiZeitstufen in Pindars Stil und Vers, Halle 1941.Thummer E., Die Isthmische Gedichte: Ein Komentaar 1, 1968.TosiT., “Sul sesto peana di Pindaro” A&R 11 (1908) 201-20.-“Ancora sul sesto peana di Pindaro ” SIFC n.s. 7 (1929) 199-201.Trammel E. P., “The Grave of Neoptolemus” CJ 44 (1949) 270-3.TugendhatE.“Zum Rechtfertingungsproblem in Pindars 7. nemeischenGedicht” Hermes 88 (1960) 385-409.VollgraffW., “Le Pean Delphique a Dionysos ” BCH 49 (1925) 104-42.WestM.,Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati v. I Archilochus,Hipponax,Theognides,Oxonii1971-2.WiechersA.,“Aesop und Neoptolemos ” Aesop in Delphi, Meisenheim1961,43-9.WilamowitzvonU.,“Pindars siebentes nemeisches Gedicht” SBBerl.1908,328-52(επίσης έν Calder W. M.-Stern J. (eds.) Pindaros undBakchylides, Darmstadt 1970, 127-58).-Pindaros, 1922.-Herakles, 1895.WoodburyL, “Neoptolemus at Delphi: Pindar, Nem. 7.30ff.” Phoenix 33(1979)95-133.WüstE.,Pindar als geschichtsschreibender Dichter, Diss. Tübingen 1967.VanGroningen B. A., Pindare au Banquet: Les fragments des Scholieséditésavecuncommentaire critique, Leyden 1960.YoungD.G, “Notes on the Text of Pindar” GRBS 7 (1966) 16.-“Pindar Nemean 7: Some Preliminary Remarks (vv. 1-20)” TAPhA 101(1970)633-43.2. ΣοφοκλήςAdams S. Μ., Sophocles the Playwright, Toronto 1957.Alt K.,“Schicksal und ΦΥΣΙΣ im Philoktet des Sophokles” Hermes 89.2(1961)141-74.Austin N. „The great soul robbery in Sophocles1 Philoktetes” Arion 14.2(2006)69-118.AveryH.G, “Heracles, Philoctetes, Neoptolemus” Hermes 93.3 (1965)279-97.Barone G, “Filottete a confronto” Dioniso 56 (1986) 99-110.BelfioreE.,“Xenia in Sophocles ’ Philoktetes” CJ 89.2 (1993-94) 113-29.BelponerM.,Filottete,Firenze 1995.Benavente-Barreda M., “Ambigüedades involuntarias en Sófocles” EFG 1(1985)69-81.BlundellM.W.,“TheMoral Character of Odysseus in Philoctetes” GRBS28.3(1987) 307-329.-“The Phusis of Neoptolemos in Sophocles ’ Philoctetes” G&R n.s. 35.2(1988)137-48.-Helping Friends and Harming Enemies. A Study in Sophocles andGreekEthics,Cambridge1989.BoulogneJ.,“Ulysse:DeuxfiguresdelaDémocratie chez Sophocle” RPh3mes.62(1988) 99-107.BowieA.M.,“TragicFilters for History. Euripides’ Supplices and Sophocles’Philoctetes”ένC.Pelling(ed.)GreekTragedyand the Historian, oo.39-62,Oxford1997.BowraG M., Sophoclean Tragedy, Oxford 1944.Bradford A. S., “The Duplicitous Spartan” έν A. Powell and S. Hodkinson(eds.)TheShadow of Sparta, oo. 59-85, London 1994.Calder W. M. Ill,“Aeschylus’ Philoctetes” GRBS 11.3 (1970) 171-9.“SophocleanApologia:Philoctetes”GRBS 12.2 (1971) 153-74.CavalleroP.A.,“Lahamartia en el teatro de Sófocles” Argos 8 (1984) 5-31.Craik E. M., “A Note on Sophokles’ Philoktetes 456-458 and Antigone323-326”Mnemosyne 4rta s. 31.2 (1978) 196-8.-“Philoktetes: Sophoklean Melodrama” AC 48 (1979) 15-29.-“Sophokles and the Sophists” AC 49 (1980) 247-54.-“The Staging of Sophokles’ Philoktetes and Aristophanes’ Birds” έν E. M.Craik (ed.) Owls to Athens. Essays on Classical Subjects presented toSirK. J. Dover, σσ. 81-4, Oxford 1990.DavidsonJ.F.,“The Cave of Philoctetes” Mnemosyne 4rta s. 43.3-4 (1990)307-315.-“The Philoctetes’ Stasimon ” LCM 16.8 (1991) 125-8.-“Homer and Sophocles ’ Philoctetes” έν A. Griffiths (ed.)-Stage Directions. Essays on ancient Drama in honour of-E. W. Handley, σσ. 25-35, London 1995.DeickeW.,“Zur Interpretation des sophokleischen Philoktet“ Hermes 127.2(1999)172-88.DelCorno D., “Filottete eroe della realtà” Dioniso 56 (1986) 31-6.Di Benedetto V., “II ‘Filottete’ e P Efebia secondo Pierre Vidal-Naquet”Belfagor33(1978)191-207.Diller H.,“Über das Selbstbewusstsein der sophokleischen Personen” WS69(1956) 70-85.-“Göttliches und menschliches Wissen bei Sophokles ” έν Gottheit undMensch in der Tragödie des Sophokles, σσ. 1-28, Darmstadt 1963 .Donnei D., “Sophocle, Philoctète, 219-390. Structure et Psychanalyse”EEC 53(1985) 193-204.-“La Parodos du Philoctète (vv. 135-218): analyse de structure etpsychanalyse” LEC 59 (1991) 301-6.Easterling P. E., “Character in Sophocles ” G&R n.s. 24.2 (1977) 121-9.-“Philoctetes and modem criticism” ICS 3 (1978) 27-39.-The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1997.Ehrenberg V., Sophocles and Pericles, Oxford 1954.Errandonea G, “Filóctetes II” Emerita 24 (1956) 72-107.Esposito S. X, The Chorus in Sophocles. The Tension of Foregroundand Background in Philoctetes and Trachiniae (Diss. Johns HopkinsUniversity), Baltimore 1984.Falkner T. M., “Containing Tragedy. Rhetoric and Self-Representation inSophocles’Philoctetes”Cl Ant 17.1 (1998) 25-58.Feder L., “The Symbol of the Desert Island in Sophocles ’ Philoctetes”Drama Survey 3 (1963) 33-41.Foucart P., “Le Poète Sophocle et 1 ’ Oligarchie des Quatre Cents” RPh 3mes.17(1893) 1-10.Fulkerson L., «Neoptolemus grows up? ‘Moral development’ and theinterpretation of Sophocles ’ Philoctetes” CCJ 52 (2006) 49-61.Fuqua G, “Studies in the Use of Myth in Sophocles’ Philoctetes and theOrestesof Euripides” Traditio 32(1976 ) 29-95.FusilloM.,“Lospazio di Filottete, (per una poetica della scena sofoclea)”SIFC 3a s. 8.1 (1990) 19-59.Garner R., From Homer to Tragedy. The Art of Allusion in Greek Poetry,London 1990.Garvie A. F., “Deceit, Violence and Persuasion in the Philoctetes” έν S.Constanza et al. (eds.) Studi Classici in Onore di Quintino Cataudella,t. 1, oo. 213-6, Università di Catania 1972.Gastald i V., “Sófocles y los Sofistas: el poder del logos en Filóctetes ”Humanitas 48 (1996) 21-8.GelileG. H., Sophocles. A Reading, Melbourne 1972.GilisE.,“Ledestin d ’ Héraklès et de Philoctète dans les Trachiniennes et lePhiloctètedeSophocle:un mise parallèle” SMSR (Studi e Materiali diStoria di Religioni) n.s. 16.1 (1992) 41-57.GillG, “Bow, Oracle and Epiphany in Sophocles ’ Philoctetes” G&R n.s.27.2(1980) 137-46.Greengard G, Theater in Crisis. Sophocles’ Reconstruction of Genre andPoliticsinPhiloctetes,Amsterdam 1987.Hamilton R. N., “Neoptolemos’ Story in the Philoctetes” AJPh 96 (1975)131-7.Harrison S. X, “Sophocles and the cult of Philoctetes” JHS 109 (1989) 173-5.HarshP. W., “The Role of the Bow in the Philoctetes of Sophocles” AJPh81(1960)408-14.Henry A. S., “Sophocles’ Philoctetes 849-54” CPh 68.1 (1973) 61-2.-“ΒΙΟΣ in Sophocles ’ Philoctetes” CR n.s. 24.1 (1974) 3-4.Hinds A. E., “The Prophecy of Helenus in Sophocles ’ Philoctetes” CQ n.s.17.1(1967)169-80.Hop pin M. G, “What happens in Sophocles ’ PhiloctetesT Traditio 37(1981)1-30.-“Metrical Effects, Dramatic Illusion, and the Two Endings of-Sophocles ’ Philoctetes” Arethusa 23.2(1990) 141-82.Hulton A. O., “The Prologues of Sophocles ” G&R n.s. 16.1 (1969) 49-59.JebbR.G, Sophocles. The Plays and fragments, Μέρος 4o The Philoctetes,Cambridge 1883-97, άναχυπ. Amsterdam 1962 .JohnsonJ.A.,“Sophocles’Philoctetes.DeicticLanguage and the Claims ofOdysseus ” Eranos 86 (1988) 117- 21.JonesD.Μ.,“The Sleep of Philoctetes” CR 63 (1949) 83-5.Kamerbeek J. G, The Plays of Sophocles, Μέρος 6o The Philoctetes, Leiden1980.KellsJ.H.,“Sophocles,Philoctetes11405”CR n.s. 13.1 (1963) 7-9.KirkwoodG.M.,AStudy of Sophoclean Drama, N. York 1958.-Greek Tragedy. A Literary Study, London 1961 3η έκδ.-“Persuasion and Allusion in Sophocles’ Philoctetes” Hermes 122.3 (1994)425-36.Kittmer J., “Sophoclean Sophistics: a reading of Philoktetes” MD 34 (1995)9-35.Kitto H. D. F., Form and Meaning in Drama, London 1956.-Αρχαία Έλληνικη Τραγωδία (μτφρ. Λ. Ζενάκος), Αθήνα 1985 (τίτλος-πρωτοτύπου: Greek Tragedy. A Literary Study, London 1961 3 rd edn.).KnoxB.M.W.,TheHeroicTemper.StudiesinSophocleanTragedy,-Berkeley, L. Angeles and London 1966.-Word and Action. Essays on the Ancient Theater, Baltimore and London1979.Lada-Richards I., “Neoptolemus and the bow: ritual thea and theatricalvisioninSophocles’Philoctetes”JHS 117 (1997) 179-83.-“Staging the Ephebeia: Theatrical Role-playing and Ritual Transition inSophocles’Philoctetes”Ramus 27.1 (1998) 1-26.Lameere W., “L’ Ode au Sommeil du Philoctète de Sophocle (vv. 827-864)”AC54(1985) 159-79.Linforth I. M., Philoctetes. The Play and the Man, University of CaliforniaPress1956.Lloyd-JonesH.,Sophocles,τ.2Antigone - The Women of Trachis -Philoctetes-Oedipus at Colonus (LCL), London-Cambr. (Mass) 1994.Lloyd-JonesH.-WilsonN.G.,SophoclesTragoediae,Oxford1990a.-Soph oclea. Studies on the text of Sophocles, Oxford 1990β.-Sophocles. Second Thoughts, Hypomnemata Einzelschriften τ. 100,Göttingen 1997.Mach in A., Cohérence et continuité dans le théâtre de Sophocle, Québec1981.Martin R. P., “Metaphysical Realism in Philoctetes” CML (Classical andModem Literature) 13 (1992-3) 127-38.Masaracchia A., “La scena dell’ έμπορος nel Filottete di Sofocle” Maia16.1(1964)79-98.Mastronarde D. X, Contact and Discontinuity. Some Conventions ofSpeechand Action on the Greek Tragic Stage, Berkeley and L. Angeles1979.Math iesse n K., “Philoktet oder die Ressozialisierung ” WJA 7 (1981) 11-26.Mauduit G, “Les morts de Philoctète” REG 108 (1995) 339-70.MéautisG.,Sophocle.Essai sur le Héros Tragique, Paris 1957.Moore X A., Sophocles and Aretê, Harvard University Press, Cambridge(Mass.)1938.Nestle W.,“Sophokles und die Sophistik” CPh 5.2 (1910) 129-57.Neuberger-Donath R.,“Die Pfeile des Philoktetes” Eranos 77 (1979) 163-5.Nussbaum M., “Consequences and Character in Sophocles ’ Philoctetes”Philosophyand Literature 1 (1976-7) 25-53.O’ Higgins D., “Narrators and Narrative in the Philoctetes of Sophocles”Ramus 20.1(1991) 37-52.PaulsenT.,“Die Rulle des Chors in der späten Sophokles Tragödien.Untersu chu ng en zu Elektra, Philoktet und Oidipus auf Kolonos” LeRane 2, Bari-Levante 1989.Perrotta G., Sofocle, Roma 1963 .Perysinakis I., “Sophocles’ Philoctetes and the Homeric Epics” Δωδώνη21.2(1992) 79-120.PfeifferPetersenS.,Konfliktstichomythien bei Sophokles. Funktion undGestaltung,Wiesbaden1996.PodleckiA.X,“The Power of the Word in Sophocles’ Philoctetes” GRBS7.3(1966) 233-50.-“Another look at character in Sophocles” έν R. F. Sutton (ed.) Daidalikon.Studiesinmemory of R. V. Schoder, σσ. 279-94, Wauconda (Illinois)1989.Pratt N. T. Jr., “Sophoclean Orthodoxy ’ in the Philoctetes” AJPh 70 (1949)273-89.PucciP.,“Gods’Intervention and Epiphany in Sophocles” AJPh 115.1(1994)15.RabelR.X, “Sophocles’ Philoctetes and the Interpretation of II. 9 ” Arethusa30.2(1997) 297-307.Ribeiro-Ferreira X Ο., Ό problema educativo no Filóctetes” Humanitas29-30(1977-8) 21-50.-“O significado da figura de Ulisses no Filóctetes” Humanitas 31-2 (197980)115-39.-Sófocles Filóctetes, Instituto Nacional de Investigaçâos Cientificos, T.C.4,Coimbra1988.-O drama de Filóctetes, Instituto Nacional de Investigaçâos Cientificos,E.C.3,Coimbra1989.-“A busca da confiança perdida. A integraçâo social de Filóctetes natragedia homónima de Sófocles” Humanitas 41-2 (1989-90) 157-84.-Roberts D. H., “Parting Words. Final Lines in Sophocles and Euripides”CO n.s. 37(1987) 51-64.-“Different Stories: Sophoclean Narrative(s) in the Philoctetes” TAPhA119(1989) 161-76.Robinson D. B., “Topics in Sophocles’ Philoctetes ” CQ n.s. 19.1 (1969) 34-56.Roisman H. M., “The Appropriation of a Son. Sophocles’ Philoctetes”GRBS 38.2(1997) 127-71.RomillydeJ.,Uévolutiondupathétique d’Eschyle à Euripide, Paris 1961.Rönnet G., Sophocle Poète Tragique, Paris 1969.RoseP.W.,“Sophocles’Philoctetesand the teachings of the Sophists”HSPh 80(1976) 49-105.Ryzman M., “Neoptolemus’ psycholog ical crisis and the development ofPhysisinSophocles’Philoctetes”Eranos89(1991)35-41.SardielloR.E.,“IlFilottete di Sophocle: un messaggio di speranza e fede”AFLL8-10(1977-80) 145-62.ScarcellaA.M.,“Gli“exitus” degli eroi sofoclei” Dioniso 35.2 (1961) 11-35.ScheinS. L., “Verbal Adjectives in Sophocles: Necessity and Morality ” CPh93.4(1998a) 293-307.-“The Chorus in Sophocles ’ Philoctetes” SIFC 3a s. 6.2 (1988ß) 196-204.“Herakles and the Ending of Sophocles ’ Philoctetes“ SIFC 3a s. 19.1 (2001)38-52.SchelihavonR.,DerPhiloktet des Sophokles. Ein Beitrag zur InterpretationdesgriechischenEthos, Amsterdam 1970.SchlesingerE.,“Die Intrige im Aufbau von Sophokles’ Philoktet ” RhM 111(1968)97-156.SchmidtJ.U.,SophoklesPhiloktet.Eine Strukturanalye, Heidelberg 1973 .SealeD.,“The Element of Surprise in Sophocles ’ Philoctetes” BICS 19(1972)94-102.Visionand Stagecraft in Sophocles, Chicago 1982.SegalC. P., “Human and Divine Justice in Sophocles ’ Philoctetes” (’’DivinoeUmano nel Filottete di Sofocle”) QUCC 23 (1976) 67-89.-“Philoctetes and the Imperishable Piety” Hermes 105.2 (1977) 133-58.-“Visual Symbolism and Visual Effect in Sophocles ” CW 74 (1980-81α)125-42.-Tragedy and Civilisation. An Interpretation of Sophocles, Cambridge(Mass.)1981β.Shucard S. G, “Some developments in Sophocles’ late plays of intrigue” CJ69.2(1973-4)133-38.StumboB.,“IIFILOTTETE di Sofocle” Dioniso 19 (1956) 89-110.TaplinO.,“Significant Actions in Sophocles’ Philoctetes” GRBS 12.1(1971)25-44.-Greek Tragedy in Action, Berkeley-L. Angeles and London 1978.-“Lyric Dialogue and Dramatic Construction in later Sophocles” Dioniso55(1984-5) 115-22.-“The Mapping of Sophocles’ Philoctetes” BICS 34 (1987) 69-71.UssherR.G.,SophoclesPhiloctetes,Warminster 1990 .VickersM.,“AlcibiadesonStage.Philoctetesand Cyclops ” Historia 36(1987)171-97.Vidal-Naquet M. P., “Le Philoctète de Sophocle et 1 ’ èphebie” έν J. P.Vernant - P. Vidal-Naquet Mythe et Tragedie en Grèce Ancienne, τ. 1,oo.159-84,Paris 1986.Vieira-Jabouille V. J., “Sófocles, Philoctetes vv. 986-988. Notas sobre arelaçâo lemnia entre Hefesto e Filôctetes” Euphrosyne 13 (1985) 165-9.ViketosE.,“Sophocles,‘Philoctetes’ 1037-1039 ” Hermes 114 (1986) 491-2.“Sophocles,Philoctetes187-189”LCM12.3(1987)35.VilladelaJ.,“ElConcepto de άριστεΐα y la Interpretación de SófoclesPhiloctetes1428-1433”Emèrita 58 (1990) 205-15.WaldockA.J.A.,SophoclestheDramatist, Cambridge 1951.WebsterT.B.L.,An Introduction to Sophocles, Oxford 1936 .-“Some Psychological Terms in Greek Tragedy” JHS 77 (1957) 149-54.Sophocles’Philoctetes,Cambridge 1970. Σοφοκλέους Φιλοκτήτη(μτφρ. N. Π. Μπεζαντάκος), Αθήνα 1985.Whitman C. Η., Sophocles. A Study of Heroic Humanism, Cambridge(Mass.)1951.WhitbyM.,“TelemachusTransformed?The Origins of Neoptolemus inSophocles’Philoctetes”G&Rn.s.43.1(1996)31-42.Wilamowitz-Moellendorff T. von, Die dramatische Technik des Sophokles,PhilologischeUntersuchungen τ. 22, Berlin 1917.WilsonE.,TheWoundand the Bow, Boston 1941.Winnington-Ingram R. Sophocles the Dramatist. An Interpretation,Cambridge1980.WöhrleG.,“Zur metaphorischen Verwendung von έλκος und ulcus in derantiken Literatur ” Mnemosyne 4rta s. 44.1-2 (1991) 1-16.WoodhouseW.X,“The Scenic Arrangements of the Philoctetes ofSophocles”JHS 32.2 (1912) 39-49.Worman N., “Odysseus Panourgos. The Liar’s Style in Tragedy andOratory” Helios 26.1 (1999) 35-68.