[Βιβλιοκριτική] Ch. Stavrakos (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινο–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου»

Part of : Βυζαντινά Σύμμεικτα ; Vol.20, No.1, 2010, pages 349-355

Issue:
Pages:
349-355
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Byzantine-Chinese relations, Silk Road, trade, Nestorians, naval technology, terrestrial and naval communications, Byzantine Diplomacy, Seals, Byzantine Empire, China 4th-16th c., Silk Road, Mesopotamia, literary texts, coins, seals, art objects
Notes:
Αιώνες: 4ος - 14ος, Ch. Stavrakos (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινο–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου», 2-4 Οκτωβρίου 2004, Ιωάννινα 2008, 299 σ. και πίν. [Proceedings of the 1st International Congress for Sino-Greek Studies, “Relations between the Greek and Chinese World”, 2-4 October 2004, Ioannina 2008, 299 pp. and plates.ISBN missing]., Τα keywords δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο τεκμήριο, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3891, DOI: https://doi.org/10.12681/byzsym.1017
Electronic Resources: