Η εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.13, 1966, pages 3-148

Issue:
Pages:
3-148
Author:
Abstract:
Εισαγωγή....................................................................................................................................... 3§ 1. Περί τής εκκλησιαστικής ποινικής διώξεως γενικώς ................................................... 9§ 2. Το έγγραφον τής κατηγορίας............................................................................................. 16§ 3. Κατήγορος καί ίκανότης προς τό κατηγορεϊν .............................................................. 18§ 4. Μέτρα λαμβανόμενα προ τής ένάρξεως τής διαδικασίας............................................. 22§ 5. Ή ποινική διαδικασία ................................................................................................... 27§ 6. Ή διαδικασία κατά τήν έπίλυσιν των ιδιωτικών διαφορών......................................... 53§ 7. 'II κλήτευσις........................................................................................................................ 58§ 8. 'Ο νόμιμος αποκλεισμός καί ή Ιξαίρεσις τών έκκλησιαστικών δικαστών..................... 70§ 9. Ή διάταξις τής άποδείξεως καί ή έν γένει διεξαγωγή αυτής .................................... 74§ 10. Τό βάρος τής άποδείξεως.................................................................................................. 84Τά καθ’ έκαστον άποδεικτικά μέσα ...........................................................................§11. Οί μάρτυρες ........................................................................................................................ 89§ 12. 'Η διεξαγωγή τής μαρτυρικής άποδείξεως ..................................................................... 96§ 13. Ή ομολογία ........................................................................................................................ 101§ 14. Ό όρκος τών διαδίκων...................................................................................................... 105§ 15. 'Η θεοκρισία ....................................................................................................................... 110§ 16. 'II αύτοψία........................................................................................................................... 112§17. Τα έγγραφα........................................................................................................................... 114§ 18. Τά τεκμήρια ........................................................................................................................ 116§ 19. Τά πρακτικά........................................................................................................................ 117Βραχυγραφίαι ................................................................................................................................ 123Πίναξ πηγών ................................................................................................................................ 131Πίναξ νεωτέρων συγγραφέων καί έκδοτών ............................................................................. 144
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βραχυγραφίαι