Η απάντησις της δημογεροντίας Τήνου εις τα περι των νομικών εθίμων ερωτήματα του υπουργείου δικαιοσύνης

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.14, 1967, pages 207-214

Issue:
Pages:
207-214
Author:
Subject:
Subject (LC):