Περι της απονομής χάριτος κατα το βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον μέχρι και του Καποδιστρίου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.20-21, 1973, pages 3-13

Issue:
Pages:
3-13
Author:
Subject:
Subject (LC):