Αι αποφάσεις του θαλάσσιου δικαστηρίου 1828-1829

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.20-21, 1973, pages 25-477

Issue:
Pages:
25-477
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει ευρετήριο και βραχυγραφίαι