Περι της εκλογής δικαστικών και διοικητικών αρχών εις την νήσον Κέρκυραν : βενετοκρατία-δημοκρατικοί Γάλλοι (1797-1799)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.22, 1975, pages 1-15

Issue:
Pages:
1-15
Author:
Subject:
Subject (LC):