Τρια ιδιόγραφα γράμματα του νοταρίου Θηβών (16ος αιών) Μανουήλ Μαλάξου : και η εκ της βατικανής βιβλιοθήκης διέλευσίς του

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.22, 1975, pages 16-37

Issue:
Pages:
16-37
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες I-VII, Η παρούσα δημοσίευσις των ανεκδότων μέχρι τούδε εγγράφων τούτων γίνεται κατόπιν αδείας του διευθυντού της Βατικανής Βιβλιοθήκης αιδεσιμωτάτου πατρός καί καθηγητού Alfonso Stickler. Ο γράφων απευθύνει προς τον αίδ. π. Stickler δια την άδειαν ταύτην, ως και εις τον σεβασμιώτατον καθηγητήν Paul Canart, δια την παρασχεθείσαν πολύτιμον αρωγήν, ευγνώμονα ευχαριστίαν.