Ανύπαρκτο "συνοδικόν ψήφισμα" του Μιχαήλ Κηρουλάριου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.22, 1975, pages 38-68

Issue:
Pages:
38-68
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πράξη άρ. *880 Grumel (= V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople,I, fase. II - III, [Χαλκηδών - Παρίσι] 1936 - 1947).Ο αστερίσκος σημειώνει τα "documents d’ une authenticité douteuse"., Περιέχει σημειώσεις