Διατάξεις ναυτικού δικαίου σε μεταβυζαντινά νομοκανονικά έργα

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.22, 1975, pages 171-183

Issue:
Pages:
171-183
Author:
Subject:
Subject (LC):