Το δίκαιον της Κύπρου επι Φραγκοκρατίας

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.23, 1976, pages 123-141

Issue:
Pages:
123-141
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διάλεξις γενομένη εις Λευκωσίαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας, την 2 Οκτωβρίου 1978