Κειτούκειτος - Τιπούκειτος

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.23, 1976, pages 157-174

Issue:
Pages:
157-174
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωσις εις την Ακαδημίαν Αθηνών, γενομένη την 9 Νοεμβρίου 1978, Το άρθρο αποτελεί αφιέρωμα εις Γεώργιον Σ. Μαριδάκην