Αγροτικές συμβάσεις στην Κέρκυρα (15ος-16ος αιώνας)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.33, 1997, pages 437-455

Issue:
Pages:
437-455
Author:
Subject:
Subject (LC):