Το "βλησίδι" και η "σερμαγιά" στο εμπόριο κατα τους μεταβυζαντινούς χρόνους

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.33, 1997, pages 457-472

Issue:
Pages:
457-472
Author:
Subject:
Subject (LC):