[Βιβλιοκριτική] Géographie historique du monde méditerranéen sous la direction d’ Hélène Ahrweiler

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.15, No.1, 1989, pages 490-496

Issue:
Pages:
490-496
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Géographie historique du monde méditerranéen sous la direction d’Hélène Ahrweiler [Fondation Européenne de la Science. Publications de la Sorbonne. Série Byzantina Sorbonensia, 7], Paris 1988, σσ. 312