[Βιβλιοκριτική] Cheynet, J.-C., Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.19, No.1, 1998, pages 395-397

Issue:
Pages:
395-397
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), [Byzantina Sorbonensia 9], Publications de la Sorbonne, Centre de Recherches d’Histoire et de Civilisation Byzantines, Paris 1990, σσ. 523 + 1 χάρτης.