Αντωνίου αρχιεπισκόπου Λαρίσης, λόγος εις την αγίαν κοίμησιν της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.20, No.1, 1999, pages 267-287

Issue:
Pages:
267-287
Author:
Subject:
Subject (LC):