Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα εκ των αρχείων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων : δικαιοπραξίαι του Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανού

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.1, No.1, 1962, pages 119-141

Issue:
Pages:
119-141
Parallel Title:
Atti giudiziali ed altri documenti riguardanti Cerigo dall’ archivio dell’ Istituto Ellenico di Venezia
Author:
Abstract:
Tra le molte buste di documenti, nella maggior parte inediti, conservate nell’ archivio dell’ Istituto Ellenico di Venezia, se ne trova una (Busta 4, processo n. 36) riguardante atti giudiziali dell’arcivescovo di Filadelfia Attanasio Valeriano (1635-1656), quando ancora era vescovo di Cerigo. Alcuni di questi documenti ed altri di carattere ecclesiastico vengono qui pubblicati con i necessari emendamenti. In particolare si tratta di due categorie di documenti: a) atti giudi ziali, cioè di carattere strettamente giuridico e b) documenti di carattere ecclesiastico.Gli atti giudiziali riguardano soprattutto contratti di compra- vendita di immobili (campi, vigneti ecc) e contratti «a mezzadria» di pecore, montoni, ecc.. I documenti ecclesiastici riguardano la contesa elezione del vescovo di Cerigo Sofronio Pangalos.Tutti i suddetti documenti sono importanti perchè, fra l’altro, rispecchiano le consuetudini in vigore a Cerigo dalla metà del XVII secolo in poi. I testi sono preceduti da una interpretazione giuridica del sistema di alcuni atti giudiziali in vigore a Cerigo, mediante 1’ a- nalisi degli elementi dei contratti stessi e delle consuetudini. Alla fine dello studio vengono esposte le conclusioni risultanti dall’ interpretazione giuridica e dai documenti.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακα ονομάτων και πραγμάτων, λεξιλόγιο και σημειώσεις