Ο Μακάριος Χριστιανόπουλος-Μαριδάκης και οι προσπάθειές του για την εκτύπωση του πρώτου του βιβλίου (1742-1743)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.10, 1973, pages 189-201

Issue:
Pages:
189-201
Parallel Title:
Macario Cristianopoulos-Maridakis e i suoi sforzi per la pubblicazione del suo primo libro (1742-1743)
Author:
Abstract:
Nel presente articolo, dopo che si sono dati elementi biografici sul predicatore cretese Macario Cristianopoulos - Maridakis, si espone la vicenda della pubblicazione della sua opera «Libro guida della verità...», sulla base di informazioni tratte da tre documenti inediti, che vengono pubblicati alla fine. Il primo contiene una domanda del Maridakis alla Confraternita Greca di Venezia (1742) al fine di ottenere un aiuto finanziario per la stampa del libro; il secondo una deliberazione favorevole della Banca della Confraternita (29 luglio 1742) circa la suddetta domanda e una raccomandazione ai Greci di Venezia perchè contribuiscano alla pubblicazione e il terzo (una copia rinvenuta in un codice privato) è una lettera del Maridakis da Amsterdam indirizzata al principe di Moldavia Costantino Mavrocordatos (22 aprile 1743) con la quale sollecita il suo aiuto allo stesso riguardo. Da questi documenti si apprendo che le autorità veneziane avevano proibito la stampa del libro del Maridakis, a causa delle sue idee anticattoliche. Questo fatto, unito alla grande difficoltà economica dell’autore, fu la ragione del suo incessante vagare da Venezia aH’Inghilterra e all’Olanda al fine di trovare I mezzi e il luogo adatti per l’edizione del suo libro, che fu finalmente stampato ad Amsterdam nell’agosto del 1743.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις