[Βιβλιοκριτική] Balard, M.; Laiou, Angeliki, E.; Otten-Froux, Catherine, édition et présentation de documents, Les Italiens à Byzance

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.18, No.1, 1996, pages 446-448

Issue:
Pages:
446-448
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Les Italiens à Byzance. Édition et présentation de documents par M. Balard, Angeliki E. Laiou, Catherine Otten-Froux [Byzantina Sorbonensia, 6], Paris 1987, σσ. 196., Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Παναγιώτη Κ. Χρήστου