Άγνωστη εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε (1661) : η Παναγία η Καρδιώτισσα και ο αφιερωτής της Ιωάννης Μέγγανος

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.10, 1973, pages 283-290

Issue:
Pages:
283-290
Parallel Title:
Un’icona ignota di Emanuele Zane (1661) : la Madonna Cardiotissa e il suo donatore Giovanni Mengano
Author:
Abstract:
Alla ricca produzione del pittore cretese Emanuele Zane viene ad aggiungersi una icona inedita e sconosciuta fino ad oggi, individuata dall’ autore in una collezione privata. L’ icona, firmata e datata (1661), ha come soggetto la Madonna detta Cardiotissa. Partendo dall’esame e dall’identificazione dello stemma, dipinto da Zane a fianco della Vergine, l’autore procede ad una ricerca storico-biografica della famiglia del donatore dell’icona, Zuanne Mengano. La famiglia veneto-cretese Mengano si riscontra prima a Creta fra i nobili veneti della Canea, poi nell’Eptaneso, dove si rifugia un ramo di essa per sfuggire al giogo turco e infine a Venezia, dove lasciò tracce nell’archivio della Confraternita Greca, dal quale fautore ha attinto una parte della sua documentazione.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Πίν. Θ΄-ΙΑ΄