Νικόλαος Παπαδόπουλος, Κρητικός στιχουργός του 16ου αιώνα στη Βενετία

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.16, 1979, pages 113-152

Issue:
Pages:
113-152
Parallel Title:
Nicolò Papadopulo, poeta cretese del Cinquecento a Venezia
Author:
Abstract:
Nell’Archivio di Stato di Venezia (Capi del Consiglio dei X, Natatorio, filze) si trovano notizie secondo lequali un certo Nicolò Papadopulo, versificatore cretese finora ignoto, stampò, fra il 1568 e il 1570, alcuni suoi opuscoli in lingua greca e italiana. Dello stesso autore sono state trovate e si descrivono qui due altre stampe sconosciute e non cataloga te, degli anni 1571-1573, contenenti poesie da lui composte sulla battaglia di Lepanto. L’a. del presente studio esamina le scarse informazioni pervenuteci sulla vita e l’opera del Papadopulo e sostiene che fu lui a rimaneggiare e pubblicare la vita di San Nicola, composta in versi e in lingua greca volgare da Theologliitos Moscholeos. Come poeta, il Papadopulo fu molto mediocre; però come versificatore popolare e editore delle proprie poesie a Venezia e inoltre come uno dei primi greci che abbiano celebrato la vittoria di Lepanto, presenta qualche interesse. In Appendice vengono pubblicati i testi contenuti nei due opuscoli come pure gli atti della censura veneziana riguardanti le sue opere.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει παραρτήματα και σημειώσεις