Στίχοι της "χρονικής συνόψεως" του Κωνσταντίνου Μανασσή εις παραλλαγήν της "ανωνύμου βυζαντινής χρονογραφίας"

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.13, No.1, 1985, pages 479-485

Issue:
Pages:
479-485
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος-αφιέρωμα: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο