Σημείωμα για τον Ανδρόνικο Ε΄ Παλαιολόγο (1390)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.5, 1968, pages 23-31

Issue:
Pages:
23-31
Parallel Title:
Nota su Andronico V Paleologo (1390)
Author:
Abstract:
L’ autore sostiene che Andronico V Paleologo, di cui si c appresa l’ esistenza grazie ad una recente pubblicazione di G. T. Dennis, fu proclamato imperatore la notte del 13 - 14 aprile 1390, quando suo padre Giovanni VII si impadronì di Costantinopoli (testimonianza di Ignazio Smolianin), e che si trovava ancora nella zona di Costantinopoli il 28 settembre 1390 (viene menzionato nei conti della massaria genovese di Pera). Andronico morì all’età di sette anni, probabilmente dopo il 1393. Sua madre era Irene (che più tardi, come monaca, assunse il nome di Eugenia), figlia di Giacomo - Francesco II Gattilusi di Lesbo, la quale aveva sposato Giovanni VII prima del 1390 (testimonianza di Ignazio Smolianin). Conforme però alle genealogie conosciute, i genitori di Andronico avrebbero dovuto essere secondi cugini — e di conseguenza il matri monio fra di loro avrebbe dovuto essere proibito secondo il diritto ecclesiastico ortodosso. Viene esaminata la genealogia dei primi Gattilusi e si formulano delle supposizioni relative a questo piccolo problema.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις