Άγνωστοι ειδήσεις (1539-1540) περί Μητροφάνους Μονεμβασίας εκ του αρχείου του Δούκα της Κρήτης

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.5, 1968, pages 32-44

Issue:
Pages:
32-44
Parallel Title:
Notizie inedite (1539-1540) su Mitrofanis arcivescovo di Malvasia tratte dall’archivio del duca di Candia
Author:
Abstract:
Le nostre conoscenze su Mitrofanis, arcivescovo di Malvasia, per mancanza di fonti che testimonino sulla sua attività, sono limitate. Fino ad oggi si sapeva che costui aveva indirizzato al popolo di Malvasia, dopo la presa di questa da parte dei Turchi (1540), una commovente lettera in forma di lamentazione per la caduta della storica città. Una ricerca però negli archivi di Venezia ha portato alla luce nuovi elementi su questo dotto prelato. Un anno prima della caduta di Malvasia in mano dei Turchi, nel 1539, Mitrofanis è attestato come presente a Candia, dove procedeva ad ordinazioni di sacerdoti. Trovandosi dunque in Creta durante l’ assedio della città, deve aver scritto colà la sua lettera e deve averla indirizzata da Candia ai suoi fedeli. Il presente studio si basa su documenti inediti tratti dall’Archivio del Duca di Candia. Alla fine viene pubblicato un documento inedito sulla resa di Malvasia ai Turchi in lingua greca e nella traduzione in veneziano, ed in seguito si procede alla riedizione, dal manoscritto di Verona, della lettera di Mitrofanis al popolo di Malvasia, già edita dal Lamius.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Η αρθρογράφος θεωρεί υποχρέωσιν να εκφράσει τας θερμάς της ευχαριστίας προς τον Διευθυντήν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας κ. Μ. I. Μανούσακαν διά τας υποδείξεις αυτού, ως και προς τους κ.κ. Λ. Βρανούσην, Διευθυντήν του Μεσαιωνικού Αρχείου Ακαδημίας, Βασ. Σφυρόεραν, Υφηγητήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Έρ. Μοάτσον, διά το ενδιαφέρον των., Πίν. Γ΄-Δ΄