Η "έκδοση" των χειρόγραφων πηγών του μεταβυζαντινού δικαίου : ιστορία και προβληματισμοί

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.45, 2014, pages 280-321

Issue:
Pages:
280-321
Parallel Title:
Post-byzantine legal manuscripts' editions : history and problems
Author:
Abstract:
During the last thirty years, thirty one volumes of Greek post-Byzantine notary archives have been published as well as a considerable number of individual legal documents (contracts, court decisions, etc).On the occasion of this Hood of publications and of the observation that no consistent editorial method was followed in them but instead each editor has applied his/her own rules, I review the efforts for establishing a certain, commonly accepted, set of rules for the edition of Byzantine and post-Byzantine documents. Then. I enumerate the publication of post-Byzantine legal sources and I go through the most important editions in the second half of the twentieth century till today, with special attention paid to the editorial methods employed as well as the arguments for and against the choice of the particular method; and finally 1 assess the editorial questions arisen.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
διπλωματική εκδοτική μέθοδος, έγγραφα (νομικά) βυζαντινά, μεταβυζαντινά, μέθοδοι έκδοσης, πηγές του μεταβυζαντινού δικαίου, νοταριακοί κώδικες, diplomatic edition of documents, Byzantine and post-Byzantine legal documents, editorial conventions, Post-Byzantine legal sources, notarial archives
Notes:
Περιέχει παράρτημα