[Βιβλιοκριτική] Καδάς, Σωτήριος Ν., Κώδιξ ιεράς μονής Διονυσίου Αγίου Όρους (αρ. χειρογράφου 627) ιη'-ιθ' αι.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.66, No.1, 1995, pages 189-190

Issue:
Pages:
189-190
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σωτ. Ν. Καδά, Κώδιξ ιεράς μονής Διονυσίου Αγίου Όρους (αρ. χειρογράφου 627) ιη'-ιθ' αι., Έκδοση Ι. Μ. Διονυσίου, Άγιον Όρος 1994, σσ. α'-νη', 1-214, Πίνακες 16.