Συζητήσεις στο ΙΓ΄ αιώνα για την γνησιότητα της φράσης του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού : και προβολεύς διά Λόγου του εκφαντορικού Πνεύματος

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 197-211

Issue:
Pages:
197-211
Parallel Title:
Discussions during the XIIIth Century concerning the phrase of St. John Damascene “and the projector (προβολεύς) through the Son of the manifesting (εκφαντορικού) Spirit”
Author:
Abstract:
Ο συγγραφεύς παρουσιάζει τας γενομένας συζητήσεις σχετικώς με την γνησιότητα του ανωτέρω χωρίου του Ι. Δαμασκηνού, το όποιον προεβλήθη υπό των λατινοφρόνων προς θεμελίωσιν των απόψεών των. Διερευνά το αξιόπιστον του χωρίου, με βάσιν ανέκδοτον λόγον του Γεωργίου Μοσχάμπαρ και συμπεραίνει ότι εσφαλμένως τούτο απεδόθη εις τον εν λόγω ιερόν πατέρα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις