Οι Βουλγαροεπίσκοποι και η ποινή της εκπτώσεως

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 248-264

Issue:
Pages:
248-264
Parallel Title:
The Bulgarian Bishops and the penalty of dethronement
Author:
Abstract:
Έρευνα επί της κατ’ οικονομίαν δοθείσης λύσεως του προβλήματος, το όποιον είχε δημιουργηθή τον 13ον αιώνα εκ της καταλήψεως επισκοπικών θρόνων της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος υπό Βουλγάρων επισκόπων επιβατικώς. Ο συγγραφεύς έρευνά τα κείμενα και παρουσιάζει τας προταθείσας λύσεις, καταλήγων εις την δοθείσαν τοιαύτην της οικονομίας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις