Το “θεολογείν” στο Γρηγόριο το Θεολόγο, ως μέτρο αναδείξεως του αρίστου Θεολόγου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 757-771

Issue:
Pages:
757-771
Parallel Title:
Theologizing according to St. Gregory the Theologian as a standard for measuring the excellency of a Theologian
Author:
Abstract:
Ο συγγραφεύς παρουσιάζει την ερμηνείαν και το περιεχόμενον του όρου «Θεολογία» κατά τον Γρηγόριον τον Θεολόγον εν σχέσει με το έργον του θεολόγου.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Εισήγηση που δόθηκε στο Β' Πατρολογικό Συνέδριο (Κάιρο, 26-30 Δεκεμβρίου 1996). Στη σύνταξη αυτής της ανακοίνωσης είχαμε υπόψη και τα έργα: Σ. Αγουρίδου, Τι είναι Θεολογία; Ανάτυπον εκ του περιοδικού «Εκκλησία». Εν Αθήναις 1963. Γ. Μαντζαρίδου, «Η έννοια της Θεολογίας»; Κληρονομιά, I, Α' (1969), 103-120. X. Ν. Μπούκη, «Η Θεολογία κατά Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν, Θεολογικόν Συμπόσιον», Χαριστήριον εις τον καθηγητήν Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1967. Α. Ν. Νησιώτου, Προλεγόμενα εις την Θεολογικήν Γνωσιολογίαν, Αθήναι 1965. Στ. Παπαδοπούλου, Θεολογία και γλώσσα, Κατερίνη 1988. Του ίδιου, Γρηγόριος ο Θεολόγος και αι προϋποθέσεις πνευματολογίας αυτού, Αθήναι 1989. Σκουτέρη Β. Κων/νου, Η έννοια των όρων «Θεολογία», «Θεολογείν», «Θεολόγος» εν τη διδασκαλία των Ελλήνων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων μέχρι και των Καππαδοκών, Αθήναι 1986.