[Βιβλιοκριτική] Αργυρίου, Αστέριος, Μακαρίου του Μακρή συγγράμματα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.69, No.4, 1998, pages 884-886

Issue:
Pages:
884-886
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αστεριού Αργυρίου, Μακαρίου του Μακρή Συγγράμματα, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 248 [εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, «Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται», 25].