Ερμηνευτική έρευνα εις το κείμενον της Παλαιάς Διαθήκης επί τη βάσει αρχαίων ελληνικών μεταφράσεων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.4, 1997, pages 697-753

Issue:
Pages:
697-753
Parallel Title:
Hermeneutical research in the text of the Old Testament on the basis of ancient Greek translations
Author:
Abstract:
Δημοσιεύεται το πρώτον μέρος της υπό του συγγραφέως ερεύνης επί του τρόπου αποδόσεως εις την ελληνικήν εβραϊκών όρων. Παρουσιάζονται χίλιοι πεντακόσιοι όροι και ερευνάται ο τρόπος μεταφράσεώς των υπό των Ακύλα, Θεοδοτίωνος, Συμμάχου και των Εβδομήκοντα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνέχεια εκ της σελ. 500 του προηγουμένου τεύχους.