Προς επανένωσιν των αρχαίων ανατολικών μη Χαλκηδονείων εκκλησιών μετά της ορθοδόξου εκκλησίας : ο θεολογικός διάλογος μεταξύ ορθοδόξου και μη Χαλκηδονείων Εκκλησιών και αι προοπτικαί αυτού

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 7-72

Issue:
Pages:
7-72
Parallel Title:
Towards the Reunion of the Ancient Oriental Non - Chalcedonian Churches with the Orthodox Church
Author:
Abstract:
Ιστορική - εκκλησιολογική μελέτη, εξετάζουσα τον Θεολογικόν Διάλογον μεταξύ Ορθοδόξων και μη Χαλκηδονείων Εκκλησιών και τας προοπτικάς αυτού. Εις το πρώτον Μέρος εκτίθενται τα περί του χωρισμού των αρχαίων Ανατολικών μη Χαλκηδονείων Εκκλησιών, ως και αι περί επανενώσεως αυτών προσπάθειαι. Εις το δεύτερον Μέρος εκτίθενται λεπτομερώς τα κατά την επίσημον έναρξιν του ως άνω Διαλόγου (Σαμπεζύ, 1985), ως και τα κατά τας συνελεύσεις της Υποεπιτροπής (Κόρινθος, 1987 ) και της Μικτής Θεολογικής ’Επιτροπής (Έρημος Νιτρίας, 1989), μετά των εν τέλει κοινών Ανακοινωθέντος και Κειμένου.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις