Το οδοιπορικόν της Αιθερίας εξ επόψεως λειτουργικής

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 120-143

Issue:
Pages:
120-143
Parallel Title:
Etheria ’s “Itinerary” (Hodoiporikon) and its significance for liturgies
Author:
Abstract:
Συνέχεια και τέλος της Λειτουργιολογικής - ιστορικής μελέτης, εν τη οποία εκτίθενται λεπτομερώς τα λειτουργικά στοιχεία του ως άνω Οδοιπορικού, όπερ αποτελεί σπουδαιοτάτην πηγήν διά την συγκριτικήν μελέτην πολλών πτυχών της Χριστιανικής Λατρείας εν τη Αναστολή, και ιδία εν Ιεροσολύμοις, περί το τέλος του δ' αιώνος.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Συνέχεια εκ της σελ. 599 του προηγουμένου τόμου.