Προέλευσις, έκτασις και συνέπειαι της αμαρτίας κατά τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 144-160

Issue:
Pages:
144-160
Author:
Abstract:
Παλαιοδιαθηκολογική μελέτη, όπου ο σ. εξετάζει τα κείμενα των προφητικών ßιβλίων της Π. Δ. εν σχέσει προς την αμαρτίαν και πως αυτή διαπιστούται υπό των προφητών εις διαφόρους εκφάνσεις του βίου των ανθρώπων, εν συνεχεία δ’ εκτίθενται οι αγώνες των προφητών κατά της αμαρτίας και υπέρ της αγιότητας του Θεού.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Τα χρησιμοποιούμενα ενταύθα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης παρατίθενται εκ της Μεταφράσεως των Ο' και κυρίως εκ της εκδόσεως του A. Rahlfs. Όπου υπάρχει ειδικός λόγος, αφορών εις την έννοιαν αυτών, γίνεται αναφορά και εις το μασωριτικόν εβραϊκόν.