Η αντίληψη των ελλήνων λόγιων περί ρυθμού και προσωδίας του ελληνικού λόγου (αρχαίου, βυζαντινού, μεταβυζαντινού) κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 298-310

Issue:
Pages:
298-310
Parallel Title:
The Greek scholars' conception of the rhythm and meter of the Greek language during the 18th and 19th centuries
Author:
Abstract:
Ανακοίνωσις εν το Η' Γλωσσολογικώ Συνεδρίω της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Θεσ/νίκης, εν τη οποία ο σ. εξετάζει τας Ρητορικάς και Γραμματικάς των ιη' και ιθ' αιώνων, διά να προσέγγιση τα προβλήματα ρυθμού και προσωδίας του αρχαίου, βυζαντινού και μεταβυζαντινού λόγου.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει φωτογραφία και σημειώσεις, Ανακοίνωση στο 8ο Γλωσσολογικό Συνέδριο της Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. (27-4-1987).