Θέσεις του οσίου Νείλου περί των αγίων εικόνων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.1-2, 1990, pages 311-325

Issue:
Pages:
311-325
Parallel Title:
Hosios Neilos' position concerning the sacred icons
Author:
Abstract:
Σύντομος ιστορική μελέτη, εν τη οποία ο σ. εκθέτει τας περί των άγιων και Ιερών Εικόνων θέσεις του όσιου Νείλου (360-430), ως αυταί εξάγονται εκ των δύο επιστολών του «Ολυμπιοδώρω Επάρχω» και «Ηλιοδώρω Σιλενταρίω».
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις