[Βιβλιοκριτική] Phronema 7 (1992) 1-83; Φρόνημα 7 (1992) 1-83

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.66, No.4, 1995, pages 846-847

Issue:
Pages:
846-847
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
PHRONEMA 7 (1992) 1-83, Annual Review of St. Andrew’s Greek Orthodox Theological College, Sydney, Australia, p.p. 69, ΦΡΟΝΗΜΑ 7 (1992) 1-83, Ετήσια έκδοσις του Ελληνικού Ορθοδόξου Κολλεγίου του Αποστόλου Ανδρέου, Σύδνευ, Αυστραλίας, σελίδες 69.