[Βιβλιοκριτική] Phronema 8 (1993) 1-83; Φρόνημα 8 (1993) 1-83

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.66, No.4, 1995, pages 847-848

Issue:
Pages:
847-848
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
PHRONEMA 8 (1993) 1-83, Annual Review of St. Andrew’s Greek Orthodox Theological College, Sydney, Australia, pictures, ΦΡΟΝΗΜΑ 8 (1993) 1-83, Ετησία έκδοσις του Ελληνικού Ορθοδόξου Κολλεγίου του Αποστόλου Ανδρέου, Σύνδευ, Αυστραλία, φωτογραφίαι.