[Βιβλιοκριτική] Βράϊλα-Αρμένη, Π.; Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθανασία, επιμ., Φιλοσοφικά έργα, τόμος όγδοος: ευρετήρια

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.54, No.1, 2004, pages 432-437
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
432-437
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Π. Βράϊλα-Αρμένη: Φιλοσοφικά έργα, τόμος όγδοος: Ευρετήρια., επιμέλεια εκδόσεωςκαι παρουσιάσεως υπό Αθανασίας Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ίδρυμα Ερεύνηςκαι Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήναι 2004, 450 σσ.